കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള Kerala State Rutronix SC/ST വിഭാഗംത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യവും , മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് 20% ഫീസിളവോടും കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫ്റ്റ് വെയർ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു.2023 വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *