കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള Kerala State Rutronix SC/ST വിഭാഗംത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യവും , മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് 20% ഫീസിളവോടും കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫ്റ്റ് വെയർ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു.2023 വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

Some Useful Links for You to Get Started

It seems like you’re running a default WordPress website. Here are a few useful links to get you started:

Migration

General

Performance

Security

Email

Our Partners

Join The Community Forum